Noclegi - polskie wybrzeże

wczasy, wakacje, urlop

 

Mowa kaszubska jezykiem nadbałtyckim

10 maj 2012r.

Mowa kaszubska zwróciła uwagę filologów, stała się przedmiotem badań nauko­wych już ponad sto lat temu. Pierwszy dał w tym kierun­ku podnietę — rozbudził za­interesowania kaszubologicz- ne — Krzysztof Celestyn Mrongowiusz (1764— —1855), z pochodzenia Mazur, lektor języka polskiego w Gimnazjum 'Akademickim w Gdańsku. W swym Słowniku niemiecko-polskim, wydanym w 1823 roku, Mrongowiusz napisał w przedmowie: „By­łoby dla historyków rzeczą wielce pożyteczną, gdyby ja­kiś polski językoznawca zech­ciał wszystkie wsie kaszub­skie objechać, pozbierać stare wyrazy i wydać dialektyczny słownik kaszubski". Sam przytoczył też na końcu swe­go słownika szereg charakte­rystycznych wyrażeń kaszub­skich.


Badacze językowi - mowa nadmorska

10 maj 2012r.

Nie sposób wymienić wszy­stkich badaczy, którzy się zajmowali zagadnieniami ję­zykoznawczymi, więc tylko ważniejsi: Kaszuba ks. Gu­staw Pobłocki, Wielko­polanin Leon Biskupski, Małopolanin Stefan Ramult, autor między innymi Słownika języka pomorskie­go czyli kaszubskiego i Sta­tystyki ludności kaszubskiej. Ramułt przyjął stanowisko odmienne niż iotychczasowi badacze, głosił mianowicie, że kaszubszczyzna nie jest "na­rzeczem polskim, lecz stano­wi odrębny język ludów po­morskich, które tworzyły on­giś odrębny naród. Teoria Ramułta wywołała w świe­cie nauki prawdziwą burzę; wypowiadali się uczeni tej miary co Jan Baudouin Courtenay i Aleksander Bruckner.


Grono kaszubskich jezykoznawców

10 maj 2012r.

Do grona najwybitniejszych językoznawców interesują­cych się Kaszubami ze szkoły prof. Stiebera należą Zuzan­na Topolińska i Hanna Popowska - Taborska. Kaszubszczyzna stanowi rów­nież przedmiot zainteresowa­nia Jadwigi Z i e n i u k o- w e j, Ewy Feleszko (Rze- telskiej-Kamińskiej), Jadwigi Majowej, Kwiryny Han­dke i innych badaczek z kręgu tego wybitnie sfemini­zowanego zespołu.