Noclegi - polskie wybrzeże

wczasy, wakacje, urlop

Grono kaszubskich jezykoznawców

10 May 2012r.

Do grona najwybitniejszych językoznawców interesują­cych się Kaszubami ze szkoły prof. Stiebera należą Zuzan­na Topolińska i Hanna Popowska - Taborska. Kaszubszczyzna stanowi rów­nież przedmiot zainteresowa­nia Jadwigi Z i e n i u k o- w e j, Ewy Feleszko (Rze- telskiej-Kamińskiej), Jadwigi Majowej, Kwiryny Han­dke i innych badaczek z kręgu tego wybitnie sfemini­zowanego zespołu.Poza Warszawą badania ję­zykoznawcze onomastyczne, dotyczące między innymi Ka­szub, prowadzone są od 1969 roku w Gdańsku. Zespół onomastyczny przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersyte­tu Gdańskiego przygotowuje pod kierunkiem doc. Huberta Górnowicza serię po­morskich monografii toponomastycznych. Ma on już w dorobku opracowania doty­czące nazewnictwa powiatu kościerskiego Edwarda Brezy oraz powiatów puckiego i wejherowskiego Jerzego Tredera. W zespole Gór­nowicza Kaszubami zajmują się również Urszula K ę s i- k o w a i Jadwiga L u s z- c z y ń s k a. Poza monogra­fiami drugim wielkim zamie­rzeniem zespołu Uniwersyte­tu Gdańskiego jest przygoto­wywany już słownik nazwisk kaszubskich. Badacze kaszubszczyzny — hasło ogromne. Sygnalizuje­my w nim tylko najważniej­sze problemy i nazwiska. Nie można jednak nie wymienić dwóch towarzystw naukowych, których rola w badaniach do­tyczących Kaszub była i jest wyjątkowa. Starsze z nich i z tytułu chociażby wieku bar­dziej zasłużone — to Towa­rzystwo Naukowe w Toruniu, które w 1975 roku obchodzie będzie swoje stulecie. Młod­sze — to Gdańskie Towarzy­stwo Naukowe, które w 1972 roku święciło półwiecze.

ocena 3.9/5 (na podstawie 97 ocen)

Kurorty w Polsce nad morzem oraz baza noclegowa.
wczasy, język, Kaszuby