Noclegi - polskie wybrzeże

wczasy, wakacje, urlop

< Poprzednia  1  [2]  3  4  ... 12  Następna >

STAROGARD GDAŃSKI — SKARSZEWY

04 July 2013r.

STAROGARD GDAŃSKI — SKARSZEWY. 31 km, droga drugorzędna i lokalna. Wyjazd na pn. zach. Za miastem, po lewej zakład psychiatryczny w Kocborowie. — 6 km Linowiec. — 7 km. Dalej ok. 4 km przez las. —11 km. Z prawej j. Wielkie Borowno, z lewej j. Małe Borowno. — 13 km Skarszewy (ok. 5200 mk.), miasteczko położ. na podłużnym wzniesieniu, którego zach. cypel opływa rz. Wietcisa. 1198 osadzenie zakonu joannitów. Prawa miejskie 1320. Od 1370do 1462 w rękach Krzyżaków.


Czersk — Miradowo

04 July 2013r.

Czersk — Miradowo Od 1382 prawo miejskie chełmińskie. Od XVII w. siedziba dóbr tzw. Ekonomii Czerskiej. Zniszczona w czasie wojen szwedzkich, w następstwie I rozbioru włączona do Prus. W nocy z 21/2211 1832 wieś była miejscem noclegu jednej z kolumn internowanych powstańców listopadowych udających się do Francji. Prowadził ją por. W. Pol („Nocleg w Czersku" w Pieśniach Janusza"). Za czasów pruskich pozbawiony praw miejskich, chociaż rozwijał się jako ośrodek przemysłowy i kolejowy na linii Chojnice — Tczew.


Szlak kajakowy BRDA

11 May 2012r.

BRDA Sława Brdy głosi, że to naj­piękniejszy szlak kajakowy w kraju i jeden z piękniejszych w Europie. Sława uzasadnio­na, skoro od lat odbywają się tu międzynarodowe spły­wy kajakowe. Z kaszubskich szlak ten jest najpiękniejszy i najdłuższy. Spławny od Nowej Brdy w powiecie mias­teckim kończy się ujściem do Wisły powyżej Fordonu. Szlak to zresztą nie tylko wyjątko­wo malowniczy, ale i bardzo łatwy. Doskonały do wypraw rodzinnych, z Udziałem naj­młodszych.


Brama kaszubska nad Jeziorem Raduńskim

11 May 2012r.

BRAMA KASZUBSKA - Otwiera swe wrota na Je­zioro Raduńskie w miejscu, gdzie jego długa rynna zosta­ła przedzielona groblą na dwie — Górną i Dolną Radunię. Miano Bramy Kaszub­skiej nosi kilkusetmetrowy wykop, którym szosa prowa­dząca z Kartuz do Bytowa przeciska się wśród lasu opa­dając z wysoczyzny ku je­zioru Piękny to jej odcinek i pięknie został nazwany.


Bożemeki na kaszubach

11 May 2012r.

Przy szosach jest ich już coraz mniej, choć nadal jesz­cze wiele. Wystarczy jednak zboczyć na szlaki dróg grun­towych, by napotkać ich mnogość. Przy każdym roz­widleniu, przy każdej drodze odchodzącej od głównego traktu w kierunku zabudo­wań na pustkach (patrz pod P) trwają stare drewniane krzyże. Niejeden wzniosła wia­ra ludu w... złe moce.


Bory tucholskie

11 May 2012r.

BORY TUCHOLSKIE Niegdyś była tu nieprzeby­ta puszcza o wielkim bogac­twie drzewostanu, również liściastego. Nieliczni miesz­kańcy (patrz BOROWIACY) trudnili się puszczańskim rze­miosłem: bartnictwem, smo­larstwem, flisactwem. W cią­gu wieków stopniowo prze­trzebiono dawną puszczę. Pu­stoszyły ją wojny — szwedz­ka, potem siedmioletnia, wy­deptywały w niej trakty woj­ska napoleońskie. Gospodar­ka pruskiego zaborcy siała największe zniszczenie


Grupa ludności zwana Borowiacy

11 May 2012r.

BOROWA CIOTKA patrz MITOLOGIA KASZUBSKA- BOROWIACY Jest to grupa ludności po­chodzenia kaszubskiego, za­mieszkująca część powiatu chojnickiego, która w ciągu wieków uległa Częściowej polonizacji językowej i kultu­rowej. Borowiacy dzielą się z grubsza na kaszubiących — Boracy i nie kaszubiących — Borowiacy tucholscy. Boracy (Boróce) siedzą w pobliżu sa­mych Chojnic i w środkowo- -zachodniej części powiatu, głównie w trójkącie Chojni- ce-Konarzyny-Swornegace. Bo­rowiacy tucholscy na środko­wym i południowym wschodzie z Czerskiem i Rytlem. Dzieli ich rzeczka Niechwaszcz, sta­nowiąca również granicę dla północno-wschodnich miesz­kańców powiatu — Zabora- ków


Strona 2 z 12, < Poprzednia  1  [2]  3  4  ... 12  Następna >